Kalendarz podatnika
Data zobowiązania

Czynność

Podatnik

Do 10 dnia każdego miesiąca

Wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc.

Każdy pracodawca i współpracujący, jeżeli nie zatrudnia pracowników

Do 7 dnia każdego miesiąca

Wpłata podatku dochodowego w postaci stawki karty podatkowej

Uwaga: za grudzień wpłacamy w terminie do 28 grudnia

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opartą na karcie podatkowej

Do 20 dnia każdego miesiąca (kwartału)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc (kwartał) rozliczeniowy.

Uwaga: za mc grudzień płacimy zaliczkę do 20 grudnia w wysokości zaliczki za mc listopad. Podatnicy rozliczający się kwartalnie wpłacają zaliczkę za 4 kwartał do 20 grudnia.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opartą na zasadach ogólnych

Do 20 dnia każdego miesiąca

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz oraz z najmu i dzierżawy, z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku

Do 25 dnia każdego miesiąca (kwartału)

Złożenie deklaracji VAT-7 (miesięcznej) lub VAT-7k (kwartalnej) do US za poprzedni miesiąc (kwartał).

Do tego terminu należy również wpłacić wykazany w deklaracji podatek należny VAT na konto US.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i będący podatnikiem VAT

 

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a dla rozpoczynających działalnoś przed dniem rozpoczęcia działalności

Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16

Wybór formy opodatkowania w danych roku (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt). Brak złożenia zmiany oznacza kontynuowanie działalności na dotychczasowych zasadach.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy chcą wybrać sposób opodatkowania

Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Złożenie zeznania PIT-28
Złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
Złożenie deklaracji PIT-19A

Osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem
Osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej

Osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim

Do dnia 20 lutego roku podatkowego a dla rozpoczynających działalność przed dniem rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu

Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-36 lub PIT-37; PIT-36L; PIT-38; PIT-39

PIT-36 składają podatnicy, którzy mieli różne źródła przychodów;
PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika na terenie RP;
PIT-36L podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19%;
PIT-38 podatnik uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych;
PIT-39 Podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

 

Zapraszamy do współpracy

Dlaczego warto wybrać nasze biuro?

  • Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów.
  • Dojeżdżamy do klienta.
  • Konkurencyjne ceny! 

Dane teleadresoweE-mail:info@biurovero.pl